Regulamin Voucherów

REGULAMIN VOUCHERÓW PODARUNKOWYCH

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów Podarunkowych.

II. Definicje. 

1. Voucher Podarunkowyvoucher wydany na okaziciela, sprzedawany w Sklepie stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w Sklepie stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym www.colibra.eu;
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera Podarunkowego w sklepie stacjonarnym lub w Sklepie internetowym;
3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher Podarunkowy;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Vouchery podarunkowe, działająca w domenie www.colibra.eu;
6. Sklep Stacjonarny – sklep stacjonarny, w którym oferowane są do sprzedaży Towary i Vouchery podarunkowe. Sklep mieści sie przy ul. Świerkowej 14 w Pruszkowie 05-800.
7. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży w Sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Vouchera Podarunkowego;
8. Wydawca – oznacza firmę Colibra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), ul. Ks.Bp. Wincentego Tymienieckiego 25c/221, Siedziba Fabryki i Sklepu Stacjonarnego w Pruszkowie(05-800), ul. Świerkowa 14, NIP: 5223201287, REGON: 388744777, KRS: 0000895650; e-mail: colibra@colibra.eu;

III. Warunki ogólne.

1. Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym Vouchery Podarunkowe o wartości  100 zł, 200 zł, 300 zł, 400 zł , 500 zł (ceny zawierają 23% VAT). Za każdy Voucher Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera Podarunkowego.
2. Wartość Voucherów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.colibra.eu.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera Podarunkowego.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.
5. Voucher Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w Sklepie Stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym.
6. Voucher Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności Vouchera Podarunkowego wynosi 6 miesiący od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera Podarunkowego. Niewykorzystanie Vouchera Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wydanie Vouchera Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
9. Zasady i tryb nabywania Voucherów Podarunkowych za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.colibra.eu

IV. Realizacja Vouchera Podarunkowego

1. Posiadacz Vouchera Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Sklepie Stacjonarnym lub w Sklepie internetowym;
b. Posiadacz Vouchera Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Voucherze Podarunkowym na towary dostępne w ofercie w Sklepie Stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym www.colibra.eu;
c. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Vouchera Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
d. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Vouchera Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
e. Voucher Podarunkowy posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności;
f. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vochera Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
g. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Vouchery Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera Podarunkowego zastępczego.

V. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Vouchera Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.colibra.eu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera Podarunkowego.
2. Zakup Vouchera Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie Stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym na stronie www.colibra.eu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepie Stacjonarnym oraz na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Voucherów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

 

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl