REGULAMIN KONKURSU „COLIBRA ZAPROJEKTUJ BIŻUTERIĘ”

REGULAMIN KONKURSU „COLIBRA ZAPROJEKTUJ BIŻUTERIĘ”

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu jest Firma COLIBRA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 25c/221, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd rejonowy dla Łodzi śródmieścia w Łodzi., XX wydział gospodarczy krajowego rejesru sądowego, pod nr KRS 0000895650, NIP 5223201287, nr REGON 38874477700000 , adres e-mail: colibra@colibra.eu (dalej: „Organizator”).

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.06.2024 r. i trwa do 30.06.2024 r.

 

§ 2 Uczestnicy i zasady Konkursu

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która:

1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3. zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4. wykona Zadanie Konkursowe.

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

4. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie Konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polegające na przesłaniu projektu/opisu/szablonów swojej wymarzonej biżuerii na adres colibra@colibra.eu. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu.

5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz, może natomiast przesłać kilka projektów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a. nie działają w swoim imieniu, lecz przez osoby trzecie;

b. działają z fikcyjnych kont/adresów e-mail;

c. naruszają Regulamin Konkursu.

7. Zadanie konkursowe nie jest finalnym projektem biżuerii, a jedynie jego inspiracją do stworzenia profesjonalnych szablonów. Finalny projekt biżuerii wraz z profesjonalną dokumentacją zostanie utworzony przez dział designu marki COLIBRA POLSKA i jest jego pełną własnością.

 

§ 3 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2-osobową Komisję Konkursową (dalej: „Komisja Konkursu”). Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz jego poszczególnych etapów, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: „Zwycięzca”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni Uczestnika, który wykonał Zadanie Konkursowe.

3. W każdym etapie Konkursu Organizator wybiera jednego Zwycięzcę.

4. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrody: Voucher 1000 pln ( tysiąc złotych 00/100) na zakup bizuterii z strony www.colibra.eu.

5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

6. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej do 10 dnia miesiąca kalendarzowego po zakończonym etapie Konkursu.

7. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez wiadomość mailową w ciągu 5 dni od dnia wyboru Zwycięzcy.

8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia poinformowania go o zwycięstwie, w wiadomości prywatnej informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska.

9. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 8 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

11. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

12. Fundatorem Nagród jest Organizator.

13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.

16. Nagroda zostanie wysłana/przekazana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

§ 4 Dane Osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem mailowym: colibra@colibra.eu

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a – tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wynikająca z dobrowolnej woli wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik poprzez wykonanie Zadania Konkursowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora, w okresie i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody. Po tym czasie dane osobowe zostaną trwale usunięte.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych i adresowych.

5. W związku z przekazaniem danych, Uczestnikom przysługuje prawo:

1. dostępu do danych;

2. żądania sprostowania danych;

3. usunięcia danych;

4. ograniczenia przetwarzania;

5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika, zgodnie z art. 21 RODO;

6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;

7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać profilowaniu.

 

§ 5 Reklamacje

 

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja” na adres e-mail colibra@colibra.eu związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację mailowo na adres, z którego otrzymał e-mail z reklamacją.

3. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

§ 6 Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2024 r.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem strony internetowej organizatora pod adresem: www.colibra.eu i w siedzibie Organizatora.

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu.

6. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl